W Statucie naszego Stowarzyszenia zapisaliśmy:

  • informowanie społeczeństwa o zauważonych przypadkach łamania prawa, zasad współżycia społecznego, a także prowadzonej polityce antyrodzinnej i antynarodowej;
  • informowanie władz o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach natury prawnej w działaniu ruchów religijnych;
  • udzielanie pomocy charytatywnej w tym doradczej, prawnej, psychologicznej, rzeczowej i finansowej;

dlatego podejmujemy działania, które realizują te cele. Pomagamy osobom zwracającym się do nas ze swoimi problemami prawnymi, korzystamy przy tym z pomocy profesjonalistów - prawników. W zależności od potrzeb przygotowują na naszą prośbę opinie prawne lub pomagają w redagowaniu pism. Poniżej przedstawiamy nasze działania w tej materii.

Dzięki prowadzonemu przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych programowi Centrum Pro Bono, którego głównym celem jest pośrednictwo w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej pomiędzy kancelariami prawnymi a organizacjami pozarządowymi, nawiązaliśmy współpracę z Kancelarią Prawną Świeca i Wspólnicy.. Osobiste kontakty z przedstawicielami Kancelarii pozwoliły na lepsze poznanie i zacieśnienie współpracy, która zaowocowała kolejnymi zwycięstwami.  Z dniem 15.07.2015 r. ustała nasza współpraca z Kancelarią Świeca i Wspólnicy. Bardzo dziękujemy za pomoc i cenne porady prawne. 


   § Wygrana batalia w sprawie ochrony danych osobowych osób, które opuściły
      społeczność wyznaniową. >>>> czytaj więcej


   § Towarzystwo Strażnica, kto jest członkiem a kto grupą społecznościową Świadków
      Jehowy? >>>> czytaj więcej


   § Nowy statut związku wyznaniowego Świadków Jehowy. >>>> czytaj więcej


   § Status osoby duchownej w związku wyznaniowym - opinia prawna >>>> czytaj więcej


 § Jak uzyskać informację w sprawie przetwarzania danych osobowych przez związek wyznaniowy Świadków Jehowy w Polsce. >>>> czytaj więcej