"Problemem nie są źli ludzie, ale milczenie dobrych"
[Martin Luther King]

Ty i Ja możemy pomagać innym, ale do tego działania potrzebna jest WASZA mądrość.
 

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie z siedzibą w Poznaniu zostało powołane głównie w celu przeciwdziałania dyskryminacji osób odchodzących czy też wykluczanych z różnorakich ruchów religijnych, kościołów oraz sekt na terenie całej Polski. Chcielibyśmy podnieść świadomość społeczeństwa na temat działania ruchów religijnych, kościołów oraz sekt i ich wpływu na izolację osób i rodzin je opuszczających. Na co dzień borykamy się z konsekwencjami opuszczenie grupy religijnej i zdajemy sobie sprawę z tego, jakich błędów można uniknąć, a jakie zachowania należy bezwzględnie piętnować. 
Jesteśmy ludźmi rozsianymi po całym świecie, o różnym statusie i zainteresowaniach, ale łączy nas jedno - nasza przeszłość. Widzimy, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, jak wielu potrzebuje wsparcia i jak niewiele zmieniło się w sposobie traktowania osób odchodzących z grup parareligijnych i wyznaniowych czy
wykluczonych z nich.

 

Cele statutowe

Stowarzyszenie ma na celu nieść pomoc w zakresie:
-   edukacji na temat ruchów religijnych, kościołów, sekt i ch działań oraz konsekwencji społecznych i prawnych opuszczenia takiej społeczności;
-   informowania władz i opinii publicznej o przypadkach łamania prawa, zasad współżycia społecznego, rodzinnego oraz obywatelskiego;
-   doradztwa prawnego, psychologicznego oraz szeroko pojętego wsparcia osobom marginalizowanym i dotkniętym ostracyzmem ze strony grup religijnych;
- organizowania grup samopomocy dla osób odchodzących/wykluczanych z grup wyznaniowych lub sekt.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności religijnej ani nie popiera żadnego ruchu religijnego.

Stowarzyszenie jest apolityczną, świecką organizacją społeczną, prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 

Komitet Założycielski

Stowarzyszeniem kierują i nadzorują

Prezes Zarządu - Adam Porębski (mail: prezes@wyzwoleni.org)
Wiceprezes Zarządu - Sebastian Turkowski (mail: wiceprezes@wyzwoleni.org)
Członek Zarządu - Janusz Flis 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Julia Kawałko

Redakcja - Aleksandra Małodobra